Formål:

At give de studerende forståelse af stokastisk signalbeskrivelse mhp. at foretage

optimal detektion og filtrering.

At sætte de studerende i stand til at kunne anvende detektions- og estimeringsmetoder

indenfor simple problemer ifm. stationære stokastiske processer.

At opnå viden om spektralestimering.

Indhold:

Lineær filtrering af stokastiske processer.

AR, MA og ARMA processer

Detektion af kendte signaler.

Mean Square Error filtrering/estimation.

Optimale filtre, herunder Wienerfilter og Kalman filter.

Spektral estimering.

Forudsætninger:

Stokastiske processer 1 (F6-3)

Omfang:

1 ECTS

Placering:

1000

Kategori:

SE.