Formål:

At sætte den studerende i stand til at anvende statistiske metoder i ingeniørmæssige

projekter.

Indhold:

Estimationsteori:

Punktestimatorer og intervalestimatorer (konfidensintervaller) for middelværdi og

varians. Specielt behandles maximum likelihood estimatorer og Bayes estimatorer.

Testteori:

Grundlæggende filosofi bag hypotesetestning. nulhypotese og alternativ hypotese,

signifikansniveau, fejl af 1. og 2. art, P - værdi. Test for middelværdi og varians i

normalfordeling.

Anvendelse af statistik på realistiske data ved hjælp af computerprogrammer, f.eks.

MATLAB.

Forudsætninger: Grundlæggende matematisk analyse og kontinuert matematik (E3-1/D3-1) samt

Sandsynlighedsregning (F6-1).

Omfang:

1 ECTS

Placering:

0100

Kategori:

SE

Prøve:

Fælles prøve med F6-1 og F6-3.