Formål:

At sætte den studerende i stand til at anvende sandsynlighedsregning inden for

ingeniørmæssig relevant statistik og stokastiske processer.

Indhold:

Sandsynlighedsregningens axiomsystem. En- og flerdimensionale diskrete og

kontinuerte stokastiske variable. Beskrivelse af stokastiske variable via

tæthedsfunktion, fordelingsfunktion, middelværdi, varians, korrelation og kovarians.

Den centrale grænseværdisætning. Eksempler på sandsynlighedsfordelinger.

Forudsætninger:

Grundlæggende matematisk analyse og kontinuert matematik (E3-1/D3-1)

Omfang:

1 ECTS

Placering:

1000

Kategori:

SE

Prøve:

Fælles prøve med F6-2 og F6-